Atributii

Potrivit prevederilor art. 18 din Statutul S.C. OIL TERMINAL S.A., astfel cum a fost acesta modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 05.03.2007, Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

g) reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție, prin președintele său;

h) stabilirea modului de organizare a activității directorilor.