Structura Conducerii Executive

null

 • Sorin Viorel CiutureanuDirector General

  • Consiliul de Administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A., întrunit în sedinta din data de 02.07.2018, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a numit in calitate de Director General al Societatii pe dl. Viorel-Sorin CIUTUREANU.
  • CV Ciutureanu Viorel Sorin

null

 • Gabriel Daraban
  Director Comercial

  • Directorul Comercial al societatii asigura managementul activitatii comerciale precum si contorizarea produselor derulate.

   Coordoneaza activitatea de marketing a societatii, urmareste evolutia pietei acuale pentru adoptarea proceselor de prestatii si promovarea ofertelor de servicii.

   Asigura participarea la fundamentarea de preturi si tarife de prestatii, participa la negocierea acestora pana la obtinerea valorii finale.

   Coordoneaza activitatea de contorizare a produselor derulate, urmareste si asigura operatiounile de masurare prin instalatia de contorizare in conditii optime cu respectarea parametrilor de operare derulati.

   Gestioneaza bugetele alocate activitatii comerciale.

   Are obligatia de a executa autocontrolul asupra operatiunilor din sectorul de activitate, in temeiul obligatiilor si raspunderilor prevazute de legislatia in vigoare, in contractele si angajamentele incheiate.

   Actualul Director Comercial este domnul Gabriel DARABAN,  de profesie inginer, in functie din data de 10.07.2012.

   Date de contact: office@oil-terminal.com

   CV_Gabriel Daraban

null

 • Marieta Elisabeta Stasi
  Director Dezvoltare

  • Directorul Dezvoltare asigura managementul activitatii de actionariat si comunicare, planificarea si urmarirea realizarii achizitiilor, planificarea strategica, monitorizarea implementarii programelor de dezvoltare, atargere de fonduri externe si mentinea, dezvoltarea si functionarea eficace a sistemului de control intern managerial precum si administrarea, gestionarea si dezvoltarea sistemului informatic si a sistemului de telecomunicatii.Actualul Director Dezvoltare este doamna Marieta Elisabeta STASI, de profesie inginer, in functie din data de 01.08.2017.

   Date de contact: office@oil-terminal.com

   CV_Marieta Elisabeta Stasi

null

 • Adriana Frangu
  Director Financiar

  • Directorul Financiar al societatii asigura managementul activitatii financiar-contabile, reprezinta societatea comerciala în relatia cu autoritatile de control financiar, banci, burse, clienti, furnizoriÎntocmeste lucrarile de planificare financiara si urmareste profitul obtinut de societate. Asigura buna organizare si desfaurare a activitatii financiar-contabile a societatii în conformitate cu legislatia în vigoare.

   Asigura întocmirea la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturile anuale si trimestriale precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari.

   Informeaza Directorul General despre problemele financiare si datele operative de urmarire a activitatii financiare.

   Asigura organizarea inventarierii patrimoniului, în conformitate cu cerintele legale.

   Asigura întocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor contabile.

   Ia masuri pentru calcularea corecta si plata în termen a drepturilor salariatilor, cu respectarea prevederilor legale.

   Asigura încasarea contravalorii prestatiilor efectuate de societate.

   Raspunde de întreaga activitate financiar contabila a societatii, de analizele economice, de mentinerea permanenta a capacitatii de plata a societatii  si de îndeplinirea obligatiilor legale fata de banci. Raspunde împreuna cu Directorul General de respectarea disciplinei financiare, de luarea masurilor pentru asigurarea integritatii patrimoniului.

   Raspunde de elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli si de mentinerea echilibrului între venituri si cheltuieli.

   Actualul Director Financiar este doamna Adriana FRANGU, de profesie economist, în functie din data de 02.07.2018, numita de CA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare.

   Date de contact:

   E-mail: office@oil-terminal.com

   CV_Adriana Frangu

null

 • Emil Rohat
  Director Tehnic

  • Directorul tehnic asigura managementul activitatii de planificare, asigurarea resurselor si prestarea serviciului de primire, depozitare, conditionare si livrare titei, produse petroliere, petrochimice si chimice lichide, precum si managementul activitatii de producere a agentului termic în centralele termice, gestionarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva exectate cu forte proprii si terti, prevenirera poluarii si depoluarii in zona danelor petroliererActualul Director tehnic este Emil ROHAT, de profesie subinginer,  în functie din data de 04.01.2011

   Date de contact: office@oil-terminal.com

   CV_Emil Rohat

 • Atributii

  Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, în limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor. Cu supravegherea activitatii directorilor este însarcinat Consiliul de administratie. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie în mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute în vedere.

  Directorii pot fi revocati oricând de catre consiliul de administratie. În cazul în care revocarea survine fara justa cauza, directorul în cauza este îndreptatit la plata unor daune-interese.